ORDBOK

Konsten använder sig av ord som ibland är krångliga och som ofta snabbt ändrar sin betydelse. Här är en ordlista som diskuterar hur vi ser på vissa centrala begrepp inom konsten. De är långt ifrån definitioner så vi ser gärna att ni lämnar kommentarer, tillägg eller förslag nedan.

Samtidskonst – Det finns ingen tydlig definition av vad samtidskonst är. Men det är konst som ofta fokuserar  på process – en handling, en historia, en plats för att mötas eller ett evenemang snarare än ett objekt. Samtidskonsten tillåter oss att närma oss frågor om hur vi lever ihop: demokrati, etik eller andra fält som ekonomi eller vetenskapliga frågeställningar diskuteras ofta.

Konst – Konsten kan erbjuda oss kunskap och redskap där inga andra discipliner kan ge oss stöd. Detta handlar ofta om livsfrågor som inte nödvändigtvis har några enkla svar. Konsten hjälper oss att formulera hur vi vill leva våra liv och förvalta det kulturella och miljöarv som blivit givet oss på samma gång som det erbjuder plattformar för att diskutera hur vi vill leva tillsammans i våra samhällen.

Rum – Samtidskonsten använder sig ofta av miljöer och installationer som vi kan gå in i och som skapar en upplevelse eller en känsla snarare än objekt där man kan se konstnärens hantverksmässiga skicklighet.

Tid – Samtidskonsten arbetar med film och video som har en utsträckning i tid. Eller med performance som bara finns en kort tid som man kan se dokumenterad på foton eller video. Samtidskonsten uttrycker sig även i traditionella uttryck som måleri, teckning och skulptur, men är då ofta inspirerad av tidsbaserad konst och formad av digitala tekniker.

Frågor – Samtidskonst utgår ofta från en tydligt formuleras problematik. Även om verken aldrig ger några svar, så erbjuder de en utmärkt utgångspunkt för diskussioner runt frågor som demokrati, miljö, sociala och existentiella frågor. Samtidskonst kan hjälpa oss att förhålla oss till olikhet och konflikter – i vissa fall relaterar även samtidskonst till teknik, vetenskap och andra konstnärliga discipliner.

Problemformulering – Morgondagens konstpublik ser på lärande som något som man gör tillsammans och där olika personer kan lära sig olika saker av samma process. Vi lär oss av olikhet och skapar förståelse för demokratins grundprinciper. För att möjliggöra denna typ av lärande, så måste vi formulera det vi diskuterar tydligt. Vi prioriterar sålunda en välformulerad fråga framför ett tydligt och gemensamt svar – ett välformulerat problem är ett problem som är till hälften löst.

Process – är centralt i Morgondagens konstpubliks arbete. Processen tydliggör två aspekter av vår verksamhet:

– Det är resan och inte målet som är viktigt. I arbetet fokuserar vi på vad man lär sig i skapandeprocessen och det är viktigt att den gemensamma resan skall vara lustfylld och tillfredställande.

– Den konst som vi arbetar med tar sig uttryck i en handling, en historia, en plats för att mötas eller ett evenemang snarare än ett objekt. Verket utgörs sålunda av en process och inte nödväntigtvis i ett fysiskt konstverk.

Denna arbetsmetod säkerställer en livslång lust att lära hos både barn, ungdomar och pedagoger.

Kulturarv – Barn och ungdomar behöver redskap för att kunna närma sig den inspirationskälla som den mänskliga historien utgör. Verktyget Morgondagens konstpublik ger möjligheter att närma sig litteratur, konst, filosofi med glädje och att lära sig om de mänskliga värden som är grundläggande i en fungerande demokrati: människolivets okränkbarhet, individens integritet, människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Flerstämmigt/polyfoniskt lärande – när vi lär oss tillsammans så kan olika personer lära sig olika saker av samma erfarenhet. Vi främjar lärande som förutsätter en aktiv diskussion hos varje individ om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika åsikter om kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Vi ser vår olikhet som en av de största tillgångarna i lärandeprocessen.

Installationskonst – En installation är en skulptur som har en utsträckning i tid och/eller i rum. Det är ofta ett verk som man kan gå in i, eller som finns i flera påföljande rum och som kan innehålla ljud, ljus, video och/eller levande personer. En installation är något som man inte kan ta in med ett sinne och/eller som man inte kan se på samma gång. Två målningar som hänger på motsatta väggar och som man inte kan se på samma gång utan att vända sig om utgör en installation (såvida de utgör ett och samma verk).

Objekt – Traditionell konst fokuserar på målningar, skulpturer och fotografier. Men i samtidskonst så gör konstnärer ofta performance, videor eller ett verk som bara finns på internet. Morgondagens konstpublik fokuserar sålunda på en handling, en historia eller ett evenemang och understryker att dessa kan ha samma värde som en målning eller en teckning.

Handledning – Eftersom MKP projektet eftersträvar lärande i dialog, snarare än förmedling av kunskap använder vi ordet handledning i stället för t.ex. lektion eller undervisning.

DSC04651