FORSKNING

Morgondagens konstpublik drivs av Vision Forum och Curatorial Mutiny med målet att organisationen skall bli en fristående verksamhet 2018. Vi har mycket solid erfarenhet av forskning inom det samtida konstfältet med fokus på tvärvetenskapliga och interdisciplinära projekt. Vi driver ett dussintal internationella projekt som ofta fokuserar på hur samtidskonst kan spridas och hur den interagerar med sin publik. Denna forskning utgör en möjlighet för intresserade pedagoger att fördjupa sig i speciella projekt och specifika yttringar

Vision Forum och dess forskare har även publicerat texter i egna publikationer om konst, kultur och närliggande kulturyttringar. Vi har sålunda även en stor och grundmurad kunskap när det gäller konstteori och de filosofiska tankarna som är kopplade till konstnärlig teori och praktik. Morgondagens konstpublik använder dessa resurser aktivt och vi forskar i samarbete med båda organisationerna.

På denna sida kan ni hitta spännande exempel på relevant forskning som sker i fältet.

*******

Eva Cronqvist, forskare på Linnéuniversitet, Växjö

Under Morgondagens konstpubliks höstmöte 2015 hade vi glädjen att ta del av Eva Cronquists fantastiska forsking runt hur utbildning och lärande kan använda idéer från samtidskonsten. Ni hittar både en abstrakt och hela avhandlingen här.

*******

Byggleken-20-1971 copy

TIPS: 11 september 2015 presenterar Annelies Vaneycken, doktorand i design, sitt pågående avhandlingsarbete. Avhandlingen fokuserar på barnens lek som metod i designprocesser.

“Uppkomsten och fastställandet av FN:s barnkonvention pläderar för barns deltagande i samhället. Det är en utmaning för alla designer att underlätta detta deltagande. Fram tills nu har de flesta metoder för deltagande designprojekt utformats av vuxna för vuxna. Min avhandling lyfter fram en designprocess för och med barn. Framför allt fokuserar denna avhandling på barn som experter inom ‘free play” (fri lek/fritt skapande), och hur denna expertis kan förvandlas till metodologiska ramar och modeller för deltagande konst- och designprojekt/-processer i/på det offentliga rummet.

Detta praktikbaserade doktorandprojekt har två mål:
1) Det syftar till att utveckla en metodisk ram som gör det möjligt att arbeta med barn i deltagande designprojekt / processer i / på det offentliga rummet med en särskild inriktning på fri lek; och
2) det syftar till att överföra denna kunskap genom att utbilda andra formgivare som arbetar i detta sammanhang.

Forskningsplattformen “Office for Public Play” har inrättats för att ta itu med och problematisera forskningsfrågorna. Mer info om seminariet här.