Skogsäventyr – Lek och Skapande i Skärblacka

Screen Shot 2017-10-24 at 20.39.17

MKP arbetar med en grupp barn i Skärblacka. Syftet är att påbörja en undersökning av vad lek är och på vilka sätt lekens processer kan kopplas samman med konstskapande processer i relation till lärande, undersökande och utvidgande.

Platsen: skogen är en ”nollgradig plats” en plats utan fysiskt förutbestämd funktion så som t.ex. en lekplats eller park med för ändamålet avsedda lekytor, rabatter, rutschkanor, klätterställningar m.m. Ändamåls-platser har undvikits p.g.a. att de begränsar rörelsefriheten både fysiskt och mentalt. T.ex. används en gunga används i flesta fall till att gunga på, medan en sten har många funktioner.

Risk: En konstruerad lekplats byggs oftast för att minimera risk, därigenom begränsas de lekandes möjlighet att själva avgöra vad som är för riskabelt och därigenom möjligheten att testa gränser. Att testa gränser är avgörande för den konstnärliga processen liksom för leken.

Fantasi: luddigt begrepp. Mening: att tänka på ett okonventionellt sätt. Att till synes utan input från omvärlden utveckla något nytt, alternativt att utifrån något känt utvidga något så att det är totalt förändrat. = att hitta vägar för att nå nya tankar/insikter/idéer. Den process som driver utvidgandet av tankar och därigenom skapar nytt. Något som är gemensamt för lek och konst.