MKP åter i Vasa

“Do Trees Dream of CO2″ besöker Kuntsi konstmuseum i Vasa i Österbotten. Välkommen kl.14.00, lördagen den 27 maj, 2023.

Vi vet alla hur växter vänder sig långsamt mot ljuset så att de kan tillgodogöra sig solens energi bättre. Men hur gör de det? De har ju varken nervsystem eller hjärna?

Nu har ni möjligheten att möta Svenska och franska konstnärer som kommer till Kuntsi konstmuseum i maj för att berätta och visa hur de utvecklar en plattform för kommunikation mellan människor och träd. De har under det senaste året arbetat tillsammans för att omforma vetenskaplig teknik så att den kan användas för att skapa nya och intressanta konstnärlig uttryck. De har med andra ord gjort om den teknik som forskare använder för att studera träds inre kommunikation till att bli konstnärliga verktyg. De använder ljud (och ljus) för att omforma trädens inre signaler till något som människor lyssna och se på och som har konstnärliga kvalitéer. På samma gång så låter konstnärerna signaler från människors hjärnor skapa ljud som spelas upp för trädens rötter, den del som är mest känslig för svängningar av denna typ.

Konstnärerna är i Österbotten för att experimentera med de signaler de får från träd och hur dessa kan användas för att skapa intressanta ljud i realtid. Genom att att varje konstnär har en unik och individuell arbetsmetod, så kommer vi att kunna se hur signalerna kan användas på flera olika sätt. Arbetet sker främst i skogen, men om väderförhållandena är svåra så kan vi även arbeta inomhus för med en inspelad signal från träd.

Arbetet utgör sålunda en plattform för att människor och träd kan interagera. Konstnärerna utgår ifrån att man inom biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. Att ”uppfatta världen” i detta sammanhang, innebär att en växt känner av hur dess omgivning förändras (t.ex. ljus-, jord-, vatten-och/eller värmeförutsättningar). Att ”lösa problem,” innebär att när en växts yttre förutsättningar förändras, så reagerar de på olika sätt som ökar deras möjlighet till överlevnad. Att växter tar in information om omvärlden och kan svara mot förändrade förutsättningar, betyder att de har en form av inre kommunikation, ett inre “språk.”

Vid presentationen på Kuntsi så berättar konstnärerna om sitt arbete, presenterar den vetenskapliga forskning som ligger till grund för arbetet. Publiken får ta del av exempel på de resultat som de uppnått. Om tid och plats finns, så kan även publiken så kan publiken även själva prova tekniken.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.