MKP åter i Vasa

“Do Trees Dream of CO2″ besöker Kuntsi konstmuseum i Vasa i Österbotten. Välkommen kl.14.00, lördagen den 27 maj, 2023.

Vi vet alla hur växter vänder sig långsamt mot ljuset så att de kan tillgodogöra sig solens energi bättre. Men hur gör de det? De har ju varken nervsystem eller hjärna?

Nu har ni möjligheten att möta Svenska och franska konstnärer som kommer till Kuntsi konstmuseum i maj för att berätta och visa hur de utvecklar en plattform för kommunikation mellan människor och träd. De har under det senaste året arbetat tillsammans för att omforma vetenskaplig teknik så att den kan användas för att skapa nya och intressanta konstnärlig uttryck. De har med andra ord gjort om den teknik som forskare använder för att studera träds inre kommunikation till att bli konstnärliga verktyg. De använder ljud (och ljus) för att omforma trädens inre signaler till något som människor lyssna och se på och som har konstnärliga kvalitéer. På samma gång så låter konstnärerna signaler från människors hjärnor skapa ljud som spelas upp för trädens rötter, den del som är mest känslig för svängningar av denna typ.

Konstnärerna är i Österbotten för att experimentera med de signaler de får från träd och hur dessa kan användas för att skapa intressanta ljud i realtid. Genom att att varje konstnär har en unik och individuell arbetsmetod, så kommer vi att kunna se hur signalerna kan användas på flera olika sätt. Arbetet sker främst i skogen, men om väderförhållandena är svåra så kan vi även arbeta inomhus för med en inspelad signal från träd.

Arbetet utgör sålunda en plattform för att människor och träd kan interagera. Konstnärerna utgår ifrån att man inom biologisk forskningen har man nyligen lärt sig hur växter uppfattar världen och löser problem. Att ”uppfatta världen” i detta sammanhang, innebär att en växt känner av hur dess omgivning förändras (t.ex. ljus-, jord-, vatten-och/eller värmeförutsättningar). Att ”lösa problem,” innebär att när en växts yttre förutsättningar förändras, så reagerar de på olika sätt som ökar deras möjlighet till överlevnad. Att växter tar in information om omvärlden och kan svara mot förändrade förutsättningar, betyder att de har en form av inre kommunikation, ett inre “språk.”

Vid presentationen på Kuntsi så berättar konstnärerna om sitt arbete, presenterar den vetenskapliga forskning som ligger till grund för arbetet. Publiken får ta del av exempel på de resultat som de uppnått. Om tid och plats finns, så kan även publiken så kan publiken även själva prova tekniken.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.

Informell samtalsserie om dans och koreografi. – Välkommen till samtal om dans och koreografi på Weld, Stockholm

Välkommen till en ny samtalsserie om samtida dans. Under våren kan du möta tre spännande konstnärer in från dansfältet. Tillsammans kommer vi att samtala om deras konstnärliga praktik i en intim miljö tillsammans med andra dansutövare och dans-intresserade.

Initiativet kommer från en önskan om att berika dansfältet med perspektiv på dans och koreografi som skiljer sig från det vedertagna sättet att prata om dans och koreografi. Med samtalen vill vi skapa större konstnärlig mångfald och nya former för diskussioner om dans.

Samtalen kan också ses som ett svar på en längtan för konstnärliga diskussioner som kan ske kollektivt och som kan stärka vår gemenskap som konstnärer och öppna för nya möten och nätverk. Vi vill skapa en plats för givande utbyten som fokuserar på konsten och det konstnärliga direkt och utan självcensur. Vi kommer att diskutera dans, koreografi, process, våra kroppars outtömliga potential, det okända inom oss och livet självt.
Kvällen börjar med ett konstnärssamtal som sedan efterföljs av frågor och ett öppet samtal. Tanken är att presentationen kan leda oss in i nya samtalsämnen, frågeställningar och reflektioner kring våra egna konstnärliga arbeten. Vi formar kvällen tillsammans!

Samtalen är öppna för alla som är intresserade av dans och koreografi. Inga förkunskaper krävs. Max 15 personer. Fri entré.

Medverkande konstnärer:
Olive Bieringa, 26 April 18.00
Benoît Lachambre och Ricardo Rubio (via Zoom från Kanada och Mexiko) 1 juni 20.00

Samtalen är modererade och organisareade av Carima Neusser i samarbete med Weld, MKP och Vision Forum

Adress: Weld, foajé, Norrtullsgatan 7
Språk: Engelska
Reservera en plats på: info@mkponline.org

CO2 i Danmark

MKP arrangerar “Do Trees Dream of CO2”  tillsammans med fantastiska Earthwise. Arbetet sker utanför Aarhus 11-14 april 2023. Under dessa intensiva arbetsdagar kommer konstnärer tillsammans att undersöka vad om träd och människor kan kommunicera.

Under workshopen arbetar projektets medlemmar med Pepipiaf-tekniken och använder signalerna som de får från trädens inre liv för att göra musik i realtid. Teamet kommer också att prova ny högtalarutrustning och mycket mer.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.

MKP i GBG

– Studiegruppen, förlaget 284 och Skogen bjuder in till Antropocenlaboratoriet.

Med utgångspunkt i konstpresentationer, performance, tvärvetenskapliga texter, bilder och filmer vill vi bjuda in till samtal och diskussioner. Under fyra kvällar fokuserar vi på fyra utvalda ämnen som studiegruppen tycker är intressanta i relation till antropocent tänkande. Det andra temat är skog och växter.

Kvällarna är fristående och du behöver inte delta alla gånger för att följa samtalet. Du är välkommen oavsett bakgrund, och du behöver ingen förkunskap kring antropocen-begreppet. Vi är glada och stolta att MKPs Freddie Roos och Giada Lo Re presenterar sitt arbete med mikrober.

*
Vid vårt andra möte kommer vi att introducera och engagera oss i en kreativ spekulation om hur människan definierar, relaterar till och använder oss av botaniska livsformer.

Kan en planta vara en individ, eller en skog en egen varelse? Hur tänker vi runt mono-kulturer och skillnader mellan att söka efter verksamma substanser i vilda och odlade växter?

Med korta presentationer av konstprojekt och utvalda bidrag ur den kommande 284-antologin “Antropocenlaboratoriet”, vill vi lyfta fram intressanta utgångspunkter och frågeställningar. Efter presentationerna leds en modererad diskussion i en större grupp, varefter diskussionen fortsätter i mindre och informella grupper under en efterföljande middag. Efter middagen gör vi en kort summering av gruppernas samtal. Efter denna summering går det att stanna kvar och diskutera vidare och/eller att se ett videoprogram (ca 90 min) med kortfilmer kring antropocen-relevanta teman.

**
Presentationerna kommer att hållas på svenska, men om du vill att vi gör anpassningar för engelsktalande deltagare, får du gärna meddela oss i förväg. Som deltagare kan du kommunicera på engelska om du vill. Kvällen leds av Fröydi Laszlo, Anna Risell och Ilona Huss Walin

Schema för kvällen 25 mars kl 17-21:

* Introduktion: Fröydi Laszlo
* Utan titel: Anna Wennerbeck
* Skogens arkiv: Anneli Pihlgren
* Min misslyckade vänskap: Karin Blixt
* Det Raderade Konceptet: Ilona Huss Walin, Ambjörn Göransson, Martin Jentzen
* We Cannot See The Forest For The Trees: Freddie Ross och Giada Lo Re
* Diskussion, middag och filmvisning

CO2 i Paris

MKP arrangerar en workshop med “Do Trees Dream of CO2” i Paris. Under dessa intensiva arbetsdagar (12-13 mars) kommer konstnärer och biologer tillsammans att undersöka om träd och människor kan kommunicera. De kommer att titta på ny teknik, nya musikaliska idéer och hur träd och människor kan dra nytta av dessa på bästa sätt.

Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt batteridriven utrustning och hur den kan användas och ett nytt gränssnitt för PepiPiafs hård- och mjukvaruplattform. Gruppen kommer att hålla offentliga presentationer i Danmark, Finland och Sverige under våren och sommaren 2023.

Projektet stöds av Svenska kulturfonden, Helge Ax:son Johnsons stiftelse och Kulturbryggan.